สมัครงาน


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบตามที่เราได้แจ้งไว้ ไม่งั้นเราจะไม่พิจารณาความประสงค์ที่จะสมัครงานของท่าน

พร้อมกันนี้ท่านต้องแนบหลักฐานที่ประกอบการสมัครงานของท่าน

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาวุฒิการศึกษา

3.ใบสมัครงานกรอกให้ครบพร้อมรูปถ่าย

(แล้วรวมไฟล์ทั้งหมดเป็นไฟล์ *.pdf)